Bases

Organitza:
Ajuntament de l’Alcora

Dates a recordar:
Inscripcions: fins 20 de gener de 2022
Exposició: 7 d’octubre a 30 de desembre de 2022

1.

El Concurs Internacional de Ceràmica de l’Alcora – CICA – té com a objectiu el foment de la creativitat artística en ceràmica, oferint un espai de promoció als artistes plàstics d’arreu del món.

2.

Podran participar, tant de forma individual com col·lectiva, persones de qualsevol país del món. Es podran presentar un màxim de dues obres realitzades de manera majoritària amb materials ceràmics cuits, que seran originals i inèdites. No s’admetran treballs de caràcter industrial o seleccionats en altres concursos.

3.

Les obres no podran excedir de 2 m en qualsevol de les seues dimensions.

4.

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 20 de gener de 2022. Descàrrega de la fitxa d’inscripció: www.museualcora.com. Les inscripcions es podran enviar des de la mateixa pàgina web o per correu electrònic (museu@alcora.org / cica@museualcora.com). S’hi adjuntarà la fitxa d’inscripció degudament complimentada, el currículum professional,  3 imatges de cada obra, sobre fons neutre, en format jpg (màxim 3,5 Mb cada imatge) i una declaració artística (artist statement) de les obres presentades.

5.

Tota la documentació de les inscripcions restarà en propietat del Museu de Ceràmica de l’Alcora.

6.

D’entre les inscripcions rebudes, una Comissió Tècnica designada per l’Ajuntament de l’Alcora seleccionarà un màxim de 45 obres finalistes, a partir de les imatges i documentació remesa, atenent a criteris com ara la qualitat i originalitat de les obres presentades, les seues característiques tècniques o la seua aportació al conjunt de l’exposició d’obres finalistes. La seua decisió serà inapel·lable.
Les obres finalistes formaran part d’una exposició des del dia 7 d’octubre al 30 de desembre de 2022, i figuraran en el catàleg que s’editarà amb motiu del 41 CICA 2022.

7.

El Jurat estarà format per entre 3 i 5 reconeguts experts del món de la ceràmica i de l’art. Estarà presidit per l’alcalde de l’Alcora i actuarà com a secretari el director del Museu de Ceràmica de l’Alcora, ambdós amb veu però sense vot.

8.

Els premis estaran sotmesos a la corresponent retenció fiscal. Per fer efectiu el pagament, els ceramistes premiats residents en territori espanyols hauran de presentar certificació d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social; els residents en altres països, aportaran certificat de residència fiscal en el corresponent país.
Excepte causa de força major, serà obligatòria la presència dels autors premiats en l’acte de lliurament dels premis (7 d’octubre de 2022). A tal efecte, l’Ajuntament de l’Alcora proporcionarà l’allotjament als ceramistes guardonats.

9.

Els premis que es concedeixen a l’emparament d’aquesta convocatòria ascendeixen a 18.000,00 euros. Dels quals, els premis 1r i 2n (12.000 euros) s’imputaran amb càrrec aPressupost General del 2022. El pagament de la resta dels premis (3r i Premi Caixa Rural) serà responsabilitat dels corresponents patrocinadors (General F.Michavila i Caixa Rural de l’Alcora respectivament). L’eficàcia de la present convocatòria estarà sotmesa a l’existència de crèdit adequat i suficient en el Pressupost General de l’Ajuntament de l’Alcora del 2022.

10.

Les obres premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament de l’Alcora, passant a formar part dels fons del Museu de Ceràmica de l’Alcora. Els ceramistes premiats no podran participar en la següent edició del CICA.

11.

S’establirà un termini per recollir les obres no premiades. Desprès d’aquest termini, si alguna obra no hagués estat retirada s’entendrà que l’autor renuncia a ella, passant a ser propietat de l’Ajuntament de l’Alcora a tots els efectes.

12.

És responsabilitat de l’autor el trasllat de les obres i el seu correcte embalatge, doncs aquest serà utilitzat per a la devolució de les obres per agència. Totes les despeses del trasllat de les obres abans i desprès de l’exposició correran a càrrec del concursant.

13.

Les normes i condicions d’aquest concurs s’entendran acceptades pel sol fet de participar-hi. Per a tot allò no especificat en aquestes Bases, o per a qualsevol dubte que pogués derivar-se de la seua interpretació, l’Ajuntament de l’Alcora es reserva l’expressa i exclusiva competència al respecte.

14.

La participació al CICA porta implícita la cessió dels drets de reproducció, en qualsevol suport o mitjà, de la imatge de les obres seleccionades per a usos relatius a la promoció, divulgació o publicitat del propi Concurs, del Museu de Ceràmica de l’Alcora o d’altres activitats organitzades o patrocinades per l’Ajuntament de l’Alcora.

15.

Les presents bases es publicaran al BOP de Castelló (https://bop.dipcas.es), a la pàgina web de l’Ajuntament de l’Alcora (www.lalcora.es), al portal de transparència i a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.infosubvenciones.es).

 

 

Premis

1r PREMI: 7.000 €.

Patrocinat per l’Il·lm. Ajuntament de l’Alcora.

2n PREMI: 5.000 €.

Patrocinat per l’Excma. Diputació Provincial de Castelló.

3r PREMI: 3.000 €.

Patrocinat pel General de l’Aire D.Federico Michavila.

PREMI CAIXA RURAL: 3.000 €.

Patrocinat per la Caixa Rural Sant Josep de l’Alcora, atorgat per votació popular desprès de la cloenda de l’exposició. No acumulable a la resta de premis.

VEURE INSCRIPCIONS

DESCARREGAR BASES